บทความ AEC

ภาวะตลาดคอนโดมิเนียมในภาคอีสาน

นับตั้งแต่วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ (Subprime) ของสหรัฐอเมริกา ที่ส่งผลให้กลายเป็นวิกฤติเศรษฐกิจของโลกและกับประเทศไทยในช่วงปี 2550-2551 ธุรกิจต่าง ๆ รวมทั้งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศอยู่ในภาวะซบเซา นำมาสู่การแก้ปัญหาของภาครัฐที่ออกมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์...
Click เพื่ออ่านทั้งหมด »
บทความ AEC

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภาคใต้ กับการเตรียมความพร้อมรองรับ AEC

ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี 2558 ซึ่งการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นมาจากแนวคิดที่ว่า อาเซียนจะรวมตัวกันเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน (Single Market and Production Base) หมายถึงว่า จะต้องมีการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตได้อย่างเสรี...
Click เพื่ออ่านทั้งหมด »
บทความ AEC

AEC กับการปรับตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ไทย

ในปี 2558 ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็น AEC หรือที่เรียกเป็นทางการว่า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) หลักสำคัญของ AEC ก็คือ การที่กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศรวมตัวกันเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว...
Click เพื่ออ่านทั้งหมด »
บทความ AEC

การค้าชายแดน ความสำคัญต่อเศรษฐกิจภาคใต้

ในช่วง 2 – 3 ปี ที่ผ่านมา การเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่พึ่งพารายได้จากต่างประเทศผ่านช่องทางการส่งออกเป็นหลักเริ่มประสบปัญหา เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสำคัญ อาทิ สหรัฐ ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป จีน...
Click เพื่ออ่านทั้งหมด »
บทความ AEC

เสียงจากบรูไนจินตนาการถึงวันไม่มีน้ำมัน

มีโอกาสไปเยือนบันดาร์เสรีเบกาวัน เมืองหลวงประเทศเนการาบรูไนดารุสซารามเพื่อนสมาชิกอาเซียน ที่คนไทยอาจจะจินตนาการภาพบ้านเมืองไม่ค่อยชัดเจนเท่าไรนัก เมื่อนั่งรถบัสคันเล็กของบริษัททัวร์ออกมาจากสนามบินก็ได้แต่นึกสงสัยว่าทำไมสนามบินที่นี่จะอยู่ไกลจากตัวเมืองมาก...
Click เพื่ออ่านทั้งหมด »
บทความ AEC

โอกาสของปาล์มน้ำมันไทยในตลาดอินเดีย

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา การบริโภคน้ำมันพืชของโลกเพิ่มขึ้นทุกปี จาก 100.80 ล้านตัน ในปี 2546 เป็น 156.95 ล้านตัน ในปี 2555 หรือขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5.6 ต่อปี โดยร้อยละ 34.1 เป็นการบริโภคน้ำมันปาล์ม ซึ่งมีการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 8.0 ต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของประชากรโลก...
Click เพื่ออ่านทั้งหมด »
บทความ AEC

โอกาสการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยที่ผ่านมาพึ่งพาการส่งออกในสัดส่วนค่อนข้างสูง คือประมาณร้อยละ 70.2 ของ GDP โดยตลาดสำคัญของไทยที่มีการส่งออกได้แก่ กลุ่มประเทศอาเซียน 24.7% จีน 11.7% ญี่ปุ่น 10.2%...
Click เพื่ออ่านทั้งหมด »
1 2 8