บทความ AEC

วัดความพร้อมนักลงทุนไทย ก่อนเข้าสู่ AEC

ภาพการลงทุนในอาเซียนเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน ในช่วงกว่าครึ่งทศวรรศที่ผ่านมา อาเซียนสามารถเปลี่ยนจากสถานะประเทศผู้รับการลงทุนโดยตรง เป็นผู้ออกไปลงทุนในประเทศเกิดใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มอาเซียน หนึ่งกลยุทธ์การซื้อขายหุ้น
Click เพื่ออ่านทั้งหมด »
บทความ AEC

ลงทุนในเวียดนามไม่ยาก

หลังจากที่ต้องเผชิญภาวะเศรษฐกิจซบเซาเวียดนามได้ริเริ่มโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีชื่อว่าดอยเหม่ยใน พ.ศ. 2529 เป็นการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์สู่แนวทางเศรษฐกิจการตลาดแบบสังคมนิยม ส่งผลให้เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการเติบโต...
Click เพื่ออ่านทั้งหมด »
บทความ AEC

รับจัดอบรม AEC โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เว็บไซต์ www.thailandaec2015.com บริการจัดอบรมเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์จากหลากหลายสาขา โดยเป็นการจัดอบรมภายในองค์กร (In-house training) ทั่วประเทศไทยโดยเน้นการบรรยายในหัวข้อที่ผู้จัดสนใจ...
Click เพื่ออ่านทั้งหมด »
บทความ AEC

ความสำคัญของอาเซียนต่อไทย

เมื่อกล่าวถึงความสำคัญของอาเซียนต่อไทยประการแรกคือ ทางด้านการค้า ประมาณ 70 % ของ GDP ไทย มาจากการส่งออก และขณะนี้อาเซียนก็เป็นประเทศคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทย 25 % ของการค้าไทย เป็นการค้ากับอาเซียน และในอนาคต เมื่อเป็น AEC แล้ว สัดส่วนตรงนี้ก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นอีก...
Click เพื่ออ่านทั้งหมด »
บทความ AEC

รายละเอียดการขอวีซ่าเข้าประเทศพม่า

รายละเอียดการขอวีซ่าเข้าประเทศพม่า (Update 18 กุมภาพันธ์ 2557) ปัจจุบันการเดินทางไปพม่า ยังต้องไปขอวีซ่าอยู่นะครับมีรายละเอียด ดังนี้ 1. Passport ฉบับจริง มีอายุอย่างน้อยอีก 6 เดือน 2. สำเนา Passport 1 ชุด 3. แบบฟอร์มขอวีซ่า (จะไปขอเจ้าหน้าที่ที่สถานทูตก็ได้)...
Click เพื่ออ่านทั้งหมด »
บทความด้านการลงทุน

“Celeb” กับการลงทุนทางเลือก

มีทฤษฎีทางการเงินพื้นฐานทฤษฎีหนึ่ง ชื่อว่า BB&K ซึ่งย่อมาจาก Bailard, Biehl &Kaiser ได้แบ่งนักลงทุนออกเป็น 5 ประเภทโดยใช้หลักการแบ่งโดยยึดตามความสามารถในการรับความเสี่ยงของนักลงทุนควบคู่กับความสามารถในการวิเคราะห์ของนักลงทุน...
Click เพื่ออ่านทั้งหมด »
บทความ AEC

ปัญหาขาดแคลนแรงงานต่างด้าว

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นกระแสดังอยู่พอสมควรกับข่าวแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาและชาวพม่าที่แห่เดินทางกลับประเทศเป็นจำนวนมาก ซึ่งแรงงานต่างด้าวจากทั้งสองประเทศนี้เป็นแรงงานหลักที่มีความสำคัญกับหลาย ๆ อุตสาหกรรมในประเทศไทย...
Click เพื่ออ่านทั้งหมด »
1 2 14