Tag archives for การลงทุนทางเลือก

การลงทุนทางเลือก

รู้จักการการซื้อขายหลักทรัพย์แบบ Algorithmic trading

(โดยทีมงาน ThailandAEC2015) การซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อขายหุ้นในอดีตนั้น แรกเริ่มเดิมทีนักค้าหุ้นจะใช้วิธีการซื้อขายแบบเคาะกระดาน ที่ต้องอาศัยคนเป็นผู้ส่งสัญญาณจับคู่ หรือที่เรียกว่า Floor trading และมีพัฒนารูปแบบการซื้อขายมาเรื่อยๆจนกระทั่งมีคอมพิวเตอร์เป็นตัวจัดการในการจับคู่ซื้อขาย...
Click เพื่ออ่านทั้งหมด »
การลงทุนทางเลือก

พันธบัตรหายนภัย (Catastrophe bond)

(โดยทีมงาน ThailandAEC2015) ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์โดยรวมของประเทศไทยถือว่ามีความได้เปรียบประเทศอื่นๆในแถบเอเชียแปซิฟิกอยู่พอสมควร เนื่องจากตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่มีความเหมาะสม ข้าวปลาอาหารบริบูรณ์ และฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลเป็นส่วนใหญ่ ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติน้อยกว่าประเทศอื่นๆ...
Click เพื่ออ่านทั้งหมด »
การลงทุนทางเลือก

Risk Parity Fund : อีกขั้นของนวัตรกรรมกองทุนรวม

 (โดยทีมงาน ThailandAEC2015) ในช่วงที่นวัตกรรมทางการเงินในด้านต่างๆมีการก้าวหน้าไปมาก แต่ในแวดวงของกองทุนรวม นอกจากประเภทกองทุนรวมที่เป็นที่รู้จักกันดี เช่น กองทุนรวมตราสารทุน (หุ้น), กองทุนรวมตราสารหนี้และกองทุนรวมประเภทอสังหาริมทรัพย์แล้ว ดูเหมือนว่าการพัฒนาในแง่ของรูปแบบของกองประเภทใหม่ๆจะมีให้เห็นไม่มากนัก...
Click เพื่ออ่านทั้งหมด »

วิเคราะห์ความเสี่ยง Sovereign Risk

(โดยทีมงาน ThailandAEC2015) ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการผิดนัดชำระหนี้ หรือ Credit Risk นั้น อันดับความเสี่ยงที่ต่ำที่สุด (หรือพูดอีกอย่างหนึ่งคือมีความปลอดภัยที่สุด) จะใช้คำเรียกว่า Risk-free ซึ่งหมายถึงความเสี่ยงของพันธบัตรรัฐบาล ที่มักถือกันว่าไม่มีความเสี่ยงด้าน Credit Risk เลย ถ้ากล่าวสั้นๆเพียงแค่นี้อาจจะทำให้เกิดการเข้าใจผิดได้ เพราะจริงๆแล้วการการที่จะจัดให้พันธบัตรรัฐบาลของประเทศใดๆเป็น Risk-free ได้นั้นจะหมายถึงการที่รัฐบาลของประเทศนั้นๆมีการออก...
Click เพื่ออ่านทั้งหมด »