หลังจากในปี 2550 ประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นพ้องร่วมกันในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ประเทศสมาชิกอาเซียนได้มีความคืบหน้าหลายด้านในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ทั้งการลงนามใช้กฎบัตรอาเซียน...
Click เพื่ออ่านทั้งหมด »