Tag archives for ทวาย

AEC

ไทยได้อะไรจาก “ทวาย”

หลายปีที่ผ่านมาโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทวายและนิคมอุตสาหกรรม เป็นโครงการที่ถูกกล่าวขวัญและคาดหวังในแวดวงการค้าการลงทุนมากที่สุด ว่าจะเป็นโครงการที่ช่วยเปิดประตูการค้าการลงทุนของไทยสู่ฝั่งทะเลอันดามัน...
Click เพื่ออ่านทั้งหมด »
AEC

ประธานาธิบดีพม่าเยือนไทยอย่างเป็นทางการ

การเดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายเต็ง เส่ง ประธานาธิบดีพม่านั้น อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยและพม่า หากรัฐบาลไทยสามารถโน้มน้าวให้รัฐบาลพม่าสนับสนุนโครงการท่าเรือน้ำลึกและ เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายให้เกิดขึ้นได้จริงใน 4-5 ปีข้างหน้า ทั้งนี้หากอ่านข่าวที่ตีพิมพ์ออกมาในประเทศไทยก็จะมีความรู้สึกว่าโครงการ ทวายได้รับการสนับสนุนอย่างดีและน่าจะเกิดขึ้นได้โดยไม่ชักช้า...
Click เพื่ออ่านทั้งหมด »